اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نکات مهم جهت ارسال آثار

جهت ارسال آثار به اولین جشنواره ملی آب موارد زیر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد:

جهت ارسال آثار به اولین جشنواره ملی آب موارد زیر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد : 
1- فرمت ارسال آثار بر مبنا شیوه نامه بارگذاری شده در وبسایت جشنواره تهیه شده باشد (برخی از آثار به صورت لینک و برخی بصورت فایل ورد با توضیحات کامل بارگذاری گردد)
2- داوری آثار بر مبنای موارد  زیر بوسیله کمیته 30 نفر از اساتید و صاحب نظران علوم مختلف صورت می پذیرد:

a.        میزان پشتوانه علمی

b.       اثربخشی در خصوص فرهنگسازی جهت حفاظت از منابع آب و محیط زیست

c.        میزان نوآوری و ابتکاری بودن

d.       میزان توجیه پذیری اقتصادی

e.       اثرگذاری بر حفظ منابع پایه بویژه منابع آب

f.         میزان اثرگذاری در خصوص جلوگیری از تبعات محیطی زیستی

g.        کیفیت منابع و مستندات

h.       ارتباط با محورهای جشنواره

 

3-      3- هر یک از شرکت کنندگان محترم در کنار بارگذاری فایلهای مرتبط با توضیحات طرح(بویژه در خصوص شرکت در محور استارتاپ جشنواره) باید یک فایل در خصوص میزان ارتباط اثر با تیترهای ارائه شده در بند 2 تهیه و در کنار سایر مستندات بارگذاری کنندبازگشت1398/01/27