اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


یکی از معضلات اصلی در توجه به مشکلات مختلف از جمله چالش های محیط زیستی کشور، موازی کاری ارگان های مختلف با یک هدف اما بصورت جداگانه و جزیره ای می باشد. این رویکرد باعث می شود که در وهله اول اتلاف منابع در کشور رخ دهد و در گام بعدی از هم افزایی و تحقق خرد جمعی در برگزاری رویدادها جلوگیری شود. مهم ترین نگرانی در این خصوص به شرایطی معطوف می گردد که  برگزاری چنین رویدادهایی که بهترین فرصت برای حذف ناهماهنگی های بین ارگان های مختلف می باشد نه تنها چنین خروجی نخواهد داشت بلکه به برخورد جزیره ای و عمیق تر شدن شکاف بین دستگاه های مختلف کمک کرده است

جهت جلوگیری از چنین مواردی، سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده محیط زیست، پس از مشخص شدن این موضوع که جشنواره ملی آب و رویداد ملی سازگاری با کم آبی هر دو در یک مسیر گام برمی دارند و به دنبال گسترش کسب و کارهای سبز و سازگار با کم آبی هستند، مکاتباتی را با کمیته ملی سازگاری با کم آبی آغاز کرده و خروجی جلسات متعدد بین سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ملی سازگاری با کم آبی باعث شد تا جشنواره ملی آب همزمان با رویداد سازگاری با کم آبی در هفته اول تیرماه برگزار گردد و جلسه کمیته راهبری این دو ریداد بطور همزمان و در تاریخ سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 1398 برگزار گردید.

گسترش تجربه موفق و سازنده همزمانی رویدادهایی که یک هدف را دنبال می کنند در کل کشور می تواند نویدبخش آینده ای بهتر باشد.بازگشت1398/02/24