اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


یکی از آفات نگران کننده شرایط حاضر جابجا شدن ابزار با اهداف می‌باشد. موارد متعددی را می توان نام برد که سازمان هایی علاقه مند به برگزاری یک مسابقه دانش آموزی، جشنواره ... بعنوان یک هدف هستند. در صورتی که همه‌ی این موارد بعنوان ابزارهایی است که اگر هدفی نداشته باشد خسارت های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. یکی از این خسارت‌ها نا امیدی واحدهای فن آور از برگزاری استارتاپ های متعدد و "بن بست" در کل کشور می‌باشد. استارتاپ هایی که مثل قارچ در کل کشور رشد کرده و در اکثر مواقع ایده‌های ارسالی تبدیل به خروجی‌های ملموس در سطح جامعه نمی‌شود

معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1397 برنامه ای تحت عنوان برنامه ملی صیانت از منابع آب و محیط زیست را مصوب کرد. در ابتدا این برنامه جهت پایش در سال 1397 در سطح پایلوت اجرایی سازی شد. این برنامه جهت گذار از سطح پایلوت به سطح میانی (7 استان) نیاز به ابزاری کارآمد داشت. پس از بررسی‌های صورت پذیرفته مشخص گردید که جشنواره ملی آب ابزار مناسبی جهت تحقق این هدف در کوتاه مدت می‌باشد. با توجه به اینکه محوریت برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست به شناسایی و پایش فعالیت واحدهای سفا (سفیران سبز فن آور) معطوف شده است، محوری در این جشنواره تحت عنوان استارتاپ مشاغل خانگی سبز گنجانده شد. ایده‌هایی که از کل کشور در این خصوص به اولین جشنواره ملی آب ارسال خواهد شد، پس از داوری بوسیله کمیته علمی این جشنواره (که از 30 نفر از اساتید با تخصص های مختلف تشکیل شده است) بعنوان واحدهای " سفا" در روز جشنواره معرفی خواهد شد و دبیرخانه دائمی طرح سفا در سازمان حفاظت محیط زیست رسالت خود را شکل گیری این واحدها و پایش فعالیت آنها می‌داند. این واحدها به دلیل فن آور بودن از نظر اقتصادی وابسته به هیچ نهاد دولتی نخواهند بود و مبنا شکل گیری آنها طرح کسب و کار سبزی است که توجیه پذیری اقتصادی آن از ابتدا تایید شده باشد. شبکه واحدهای سفا در جشنواره‌های سالانه تقویت شده و هم افزایی این واحدها در بلند مدت به اثربخشی فعالیت های مبتنی بر مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ارتقا سطح فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه کمک خواهد کرد.بازگشت1398/02/24