اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

بیانیه اولین جشنواره ملی آب

سرعت شتابان مصرف منابع پایه و ایجاد تبعات محیط زیستی و بویژه بهره برداری ناپایدار از منابع آب یکی از چالشهای اساسی کشور میباشد که عدم توجه به آن، تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
دغدغه مندی و ایجاد منش دوستدار محیط زیست بعنوان قاعده جاری و منطق رفتاری حاکم بر جامعه و از سوی دیگر جایگزینی پیشنهادات سازنده جهت تغییر ریل گذاری توسعه ای کشور از توسعه آب بر به توسعه آب اندوز یکی از ضرورتهای اصلی است که در برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست در قالب طرح سفیران سبز فن آور(سفا) و برنامه اجرایی جشنواره ملی آب به آن پرداخته شده است. بدین منظور پیشنهادات زیر جهت تداوم فعالیتها ارائه میگردد:

سرعت شتابان مصرف منابع پایه و ایجاد تبعات محیط زیستی و بویژه بهره برداری ناپایدار از منابع آب یکی از چالشهای اساسی کشور میباشد که عدم توجه به آن، تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. 
 دغدغه مندی و ایجاد منش دوستدار محیط زیست بعنوان قاعده جاری و منطق رفتاری حاکم بر جامعه و از سوی دیگر جایگزینی پیشنهادات سازنده جهت تغییر ریل گذاری توسعه ای کشور از توسعه آب بر به توسعه آب اندوز یکی از ضرورتهای اصلی است که در برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست در قالب طرح سفیران سبز فن آور(سفا) و برنامه اجرایی جشنواره ملی آب به آن پرداخته شده است. بدین منظور پیشنهادات زیر جهت تداوم فعالیتها ارائه میگردد:
1. تداوم برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست در معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست و دانشکده محیط زیست بمنظور برنامه ریزی، اجرا و پایش اثربخشی فعالیت واحدهای  سفا
2. برگزاری رویدادهای استارتاپی، کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی مورد نیاز با محوریت توسعه ظرفیت دانش آموزان و دانشجویان و بالفعل کردن ظرفیت جامعه هدف مزبور در تغییر ریل گذاری توسعه ای کشور از توسعه آب بر به توسعه آب اندوز
3. برگزاری سالانه و مستمر جشنواره های ملی آب جهت شناسایی، تشویق، پایش و تداوم فعالیت اثربخش واحدهای سفا در سطح جامعه و استفاده از ظرفبت شبکه واحدهای سفا در توسعه کسب و کارهای سبز و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی صیانت از منابع آب و محیط زیست در سطح جامعه
4. تعامل با کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در استفاده بهینه از واحدهای سفا در تحقق سازگاری با کم آبی
5. تعامل با ساتکاب جهت طی فرآیند اصولی تبدیل ایده ها به محصولات و  تولید محصولات واحدهای سفا و فروش و اثربخشی آن در سطح جامعه و ارائه ی آموزشهای لازم
6. تعامل با کلیه ادارات و ارگانهای مرتبط همچون معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناور وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ، سازمان فن اوری وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات و پارکهای علم و فن آوری و مراکز رشد در راستای کمک به شکل گیری و تداوم و اثربخشی فعالیت واحدهای سفا
7. ورود سفیران سبز فن آور به کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوان، نهاد کتابخانه ها و آموزش و پرورش جهت ایجاد انگیزه و اشتیاق در نسل جدید جهت ورود به عرصه فن آوری و نوآوری مبتنی بر کسب و کارهای سبز با مشاهده نمونه های موفق
8. استفاده از شبکه های موجود در کشور جهت فرهنگسازی صیانت از منابع آب و محیط زیست
9. تعامل با دفتر توسعه منطقه ای مرکز پژوهشهای مجلس شورا اسلامی بمنظور تبیین مبانی نظری و تدوین استراتژی مناسب و بهره گیری از تجارب داخلی و بین المللی جهت حرکت در مسیری اثربخش بمنظور تغییر رویکرد مبتنی بر توسعه آب بر به توسعه آب اندوز

بازگشت1398/04/09