صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال آثار: از روز ملی آب لغایت روز زمین پاک (سیزدهم اسفند 1397 لغایت دوم اردیبهشت 1398)
تمدید مهلت ارسال آثار : تا تاریخ 15 خرداد ماه 1398 (روز جهانی محیط زیست)


تاریخ برگزاری جشنواره: پنجم تیرماه 1398 از ساعت 18-14