این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > شیوه داوری آثار
.: شیوه داوری آثار

آثار ارسالی همزمان از دو نظر به وسیله داوران تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد: ۱_ از نظر محتوای منابع آبی و محیط زیستی ۲_ از نظر تخصصی حیطه فناورانه مرتبط