صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

هزینه ثبت نام حضور در نشست بین المللی اخلاق محیط زیستی برای عموم مبلغ 1400000 ریال (140 هزار تومان) است.
ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه محیط زیست و نیز دانشجویان رشته های مرتبط با ارائه کارت دانشجویی به صورت رایگان می باشد.
ضمناً به کلیه شرکت کنندگان، گواهی حضور در نشست ارائه می گردد.