صفحه اصلی > ساختار کنفرانس
.: ساختار کنفرانس

ساختار همايش
*رئيس همايش : مهندس محمدي زاده، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
*دبير همايش : دكتر روانبخش شيردم، سرپرست دانشگاه محيط زيست
شوراي سياستگذاري همايش
*دكتر شاعري، قائم مقام رئيس سازمان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست
*دكتر يازرلو، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست
*دكتر كيخا، معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست
*دكتر كرباسي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست
*دكتر روانبخش شيردم، سرپرست دانشگاه محيط زيست

كميته علمي همايش
 • دكتر مرشدي،رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي ومديركل امور پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست
 • دكتر منتظمي ،مدير كل موزه طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست
 • مهندس اميري نيا ، رئيس مركز همكاري هاي فن آوري و نو آوري رياست جمهوري
 • دكتر اميري نيا ،معاون موسسه تحقيقات علوم دامي
 • دكتراكبري، رئيس بخش زيست فناوري و صنعت پژوهشگاه ملي و مهندس ژنتيك و زيست فناوري
 • دكتر نظري دوست ، رئيس گروه انرژي، محيط زيست و سوانح دفتر عمران سازمان ملل متحد
 • دكتر صالحي جوزاني ، معاون پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
 • دكتر شاهزاده فاضلي ، رئيس مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران
 • دكتر دين پرست ، عضوهيات علمي انستيتو پاستور و عضو هيات مديره انجمن ژنتيك
 • دكتر كريمي پور ، مدير پژوهش انستيتو پاستور
 • دكتر دانه كار ، عضو هيات علمي دانشگاه تهران
 • دكتر آموزگار، عضو هيات علمي دانشگاه تهران
 • دكتر اعلم الهدي ، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر برقعي ، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر فلاح ، عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير
 • دكتر شجاع الساداتي ، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر رضايي ، عضو هيات علمي دانشگاه گرگان
 • دكتر شيردم ، سرپرست دانشگاه محيط زيست
 • دكتر باقري ، عضو هيات علمي دانشگاه محيط زيست
 • دكتر رحماني ، عضو هيات علمي دانشگاه محيط زيست
 • دكتر سرخيل ، عضو هيات علمي دانشگاه محيط زيست
 • دكتر رايگاني ، عضو هيات علمي دانشگاه محيط زيست