صفحه اصلی > معرفی کنفرانس
.: معرفی کنفرانس

اين كنفرانس با فراخوان مقاله ،كارگاه آموزشي و هم انديشي (ميزگرد) اهداف ذيل را دنبال خواهد نمود:

- برآورد پتانسيل دانش بيوتكنولوژي محيط زيستي در كشور
- درك از نقاط قوت و ضعف بيوتكنولوژي در محيط زيست
- برقراري ارتباطات بين تشكل ها، ارگان هاي دولتي و خصوصي
- آشنايي بيشتر متخصصين بيوتكنولوژي با مشكلات محيط زيستي
- ارائه راهكارهاي مناسب بيوتكنولوژي به منظور رفع مشكلات محيط زيست