درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم سرکار خانم دكتر موسوي

سركار خانم سركار خانم ميرطاهري ( دانشگاه محيط زيست )

جناب آقاي افشین صفرپور

جناب آقاي دكتر اميرحسين حميديان ( پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران )

جناب آقاي دكتر محمدرضا شكري

جناب آقاي دكتر هادي پورباقر ( پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران )

جناب آقاي جناب آقاي دكتر اميني ( مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر