.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس همایش

سرکار خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست