.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر همایش

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل، سرپرست دانشگاه محیط زیست