.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر علمی همایش

آقای دکتر بهزاد سعیدپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه