.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی همایش

آقای دکتر احمد طالبی، معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی دانشگاه