| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > رئیس شورای سیاستگذاری همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس شورای سیاستگذاری همایش

سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار
رئیس محترم هیأت امنای دانشگاه و معاون رئیس جمهور