| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر شورای هماهنگی همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر شورای هماهنگی همایشآقای دکتر حمید سرخیل، مدیر انتشارات، اطلاعات علمی و آزمایشگاه ها
آقای دکتر حمید سرخیل،
مدیر انتشارات، اطلاعات علمی و آزمایشگاه ها