| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > رئیس شورای راهبردی همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس شورای راهبردی همایش

آقای دکتر احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست