صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

1.      1-  تالاب‌ها و تنوع زیستی

·         تنوع زیستی زیستگاه‌های آبی و تالاب‌ها

·         وضعیت گونه‌های در معرض خطر در تالاب‌ها

·         نقش فعالیت­های انسانی و گونه‌های مهاجم در تهدید تالاب‌ها

·         پویایی و دورنمای زیست بومی تالاب‌ها

 

2.      2-  ارزش و عملکردهای تالاب‌ها

·         ارزش‌گذاری اقتصادی و تعیین خسارت زیست‌محیطی تالاب‌ها

·         گردشگری و مدیریت تالاب‌ها

·         نقش تالاب‌ها در تعدیل هواشناختی و کاهش ریزگردها

·         تغییر اقلیم و تالاب‌ها

·         رابطه متقابل تالاب‌ها و سلامت جوامع انسانی

 

3.       3- کیفیت آب، آلودگی، احیا و مهندسی تالاب‌ها

·         راه‌کارهای نوین در حفظ و بازسازی تالاب‌ها

·         نقش تالاب‌ها در کاهش و کنترل آلودگی‌ها

·         مدل‌سازی و مهندسی تالاب‌ها       

·         مدیریت حوزه آبخیز تالاب­ها

·         شاخص کیفیت آب تالاب‌ها

 

4.       4- قوانین، مقررات و مدیریت تالاب‌ها

·         نقش نهادهای دولتی، غیردولتی و محلی در مدیریت و احیای تالاب­ها

·         بهره‌برداری بهینه و حفظ حقابه تالاب‌ها

·         کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور در ارزیابی، مدیریت و پایش تالاب‌ها

·         قوانین و مقررات حفاظت و مدیریت تالاب‌ها