این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها

تعداد تصاویر این گروه = 6 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 24 تصویر