این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم سمیه محمدی ( دانشکده محیط زیست )

سركار خانم هدی خالدی ( پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی )

سركار خانم همیرا آگاه ( پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی )

سركار خانم مهری اثناعشری ( طرح حفاظت از تالاب ها )

سركار خانم لعبت تقوی ( دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران )

جناب آقاي اصغر محمدی فاضل ( دانشکده محیط زیست )

جناب آقاي بهزاد سعیدپور ( دانشکده محیط زیست )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر