این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


با عنایت به جلسه روز دوشنبه مورخ 95/12/23 در مرکز ساماندهی همایش ها، همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها موفق به اخذ مجوز ملی شد.


بازگشت1395/12/24