این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


پژوهشگر گرامی :

خواهشمند است نسبت به ارسال فایل چکیده و اصل مقالات بدون مشخصات نویسندگان در سامانه کاربری خود اقدام لازم صورت پذیرد بدیهی است مقالاتی که فاقد فایل مذکور باشند جهت انجام فرایند داوری و اخذ پذیرش با مشکل مواجه خواهند شدبازگشت1396/02/24