این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

جناب آقای دکتر احمد طالبی دبیر همایش
دکتر روانبخش شیردم دبیر علمی
دکتر بهزاد رایگانی دبیر اجرایی