این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ

نام ارائه دهنده کارگاه

عنوان کارگاه

ساعت برگزاری

دوشنبه 94/12/10

 

مشاور بین المللی یونیدو

 

فرهنگ و بهره وری انرژی

13:30-14:30

سه شنبه 94/12/11

(قم)

نشست علمی اخلاق و محیط زیست

10:30-11:30

(سازمان سکه و مسکوکات)

بانکداری الکترونیک

11:30-12:30

جناب آقای دکتر احمد طالبی

پسماندهای الکترونیکی

13:30-14:30

چهارشنبه94/12/12

(خوزستان)

راهکارهای مقابله با آلودگی هوا

10:30-11:30

(کرمانشاه)

مدیریت پسماند

11:30-12:30

جناب آقای دکتر درگی

حقوق حیوانات و مقابله با بیماری های واگیردار حیات وحش

13:30-14:30

پنج شنبه 94/12//13

جناب آقای دکتر یوسف عظیمی

معدن و محیط زیست

10:30-11:30

خانم مهندس آزاده خمان

تغییرات اقلیم

11:30-12:30

خانم دکتر مطهره سعادت پور

مدیریت منابع آب

13:30-14:30